Vážení klienti,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy týkající se ochrany osobních údajů si Vás dovolujeme informovat o zásadách zpracování osobních údajů. Cílem toho oznámení je vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od vás nebo o vás získáme prostřednictvím našich stránek nebo aplikací, na základě písemné nebo verbální komunikace s námi, při vaší návštěvě naší restaurace.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost NADJI CLUB, s.r.o., se sídlem v České republice, Praze 7, Holešovicích, Bubenské nábřeží 306/13, PSČ: 170 04, IČO: 274 59 861, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 114070 (dále jen „SaSaZu“).

Kategorie osobních údajů, které SaSaZu zpracovává

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je SaSaZu schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti SaSaZu dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

  1. Jméno a příjmení;
  2. Identifikační číslo;
  3. Daňové identifikační číslo;
  4. Doručovací adresa;
  5. Fakturační adresa;
  6. E-mailová adresa;
  7. Telefonní číslo;
  8. V případě skupinových rezervací nad 9 osob i informace o platební kartě;

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Jako rodiče či zákonné zástupce vás prosíme, abyste dětem neumožnili poskytovat osobní údaje bez vašeho svolení.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme mnoha způsoby, například k poskytování a přizpůsobování služeb, které od SaSaZu získáváte nebo očekáváte, k nabídce očekávané úrovně pohostinnosti. SaSaZu zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Pokud tak vyžaduje právní řád, vyžádáme si před zpracováním osobních údajů váš souhlas.

Některé údaje, včetně jména a příjmení, elektronické adresy, telefonního čísla, platebních údajů (v případě skupinových rezervací nad 9 osob), musíme zaznamenávat v rámci zpracování vaší rezervace. Pokud nám tyto informace neposkytnete, nebude možné rezervaci provést.

Vaše osobní údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám v souladu s vaším nastavením komunikace poskytovali nebo nabízeli zpravodaje týkající se naších vlastních výrobků a služeb, informace o speciálních akcí a přizpůsobené speciální akce i další marketingová sdělení. Tuto komunikaci můžeme realizovat prostřednictvím e-mailů, online reklamy, reklamy v sociálních médiích.

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě klientů, kteří provedli rezervaci v restauraci SaSaZu je SaSaZu oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od data na nějž byla rezervace provedena, vyjma případů uvedených níže.

V případě klientů, kteří provedli skupinovou rezervaci v restauraci SaSaZu je SaSaZu oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 4 let od data na nějž byla rezervace provedena, a to včetně údajů o kreditní kartě.

Faktury vystavené SaSaZu nebo v případě vystavení potvrzení o přijetí zálohové platby (online potvrzení) jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i další podpůrné dokumenty k těmto platbám.

Zpracovávání údajů klientů SaSaZu se souhlasem pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává SaSaZu osobní údaje klienta primárně k vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb SaSaZu nebo třetích stran formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a klient jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej klient neodvolá. Pokud klient svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany SaSaZu pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami.

U klientů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává SaSaZu s jejich souhlasem po dobu uvedenou v těchto zásadách kontakty, které jí klient dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů SaSaZu. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných SaSaZu, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies SaSaZu, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

V případě, že má Klient ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných SaSaZu, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek SaSaZu a pro účely internetové reklamy SaSaZu.

Z jakých zdrojů SaSaZu osobní údaje získává

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s provedením rezervace na dodávku zboží či služeb.

Způsob zajištění osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a SaSaZu disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Kategorie dalších příjemců osobních údajů

SaSaZu při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od SaSaZu, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od SaSaZu a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu. SaSaZu každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou subjekty se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SaSaZu zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. SaSazu vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý klient má v případě, že je pro SaSaZu identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle článku 15 Nařízení má klient právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva: (i) získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, (ii) získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, (iii) získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude SaSaZu oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět. SaSaZu rovněž v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či faktury, které již klient od SaSaZu prokazatelně obdržel.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 Nařízení má klient právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude SaSaZu zpracovávat. SaSaZu provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle SaSaZu nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního emailu SaSaZu.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 Nařízení má klient právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud SaSaZu neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. SaSaZu má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se Klient přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz prostřednictvím kontaktního emailu SaSaZu a za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla SaSaZu nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního emailu SaSaZu.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany SaSaZu v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude SaSaZu informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo vyžádat si od SaSaZu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl SaSaZu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu SaSaZu.

V případě, že SaSaZu neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, SaSaZu zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla SaSaZu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď elektronicky prostřednictvím elektronické pošty anebo prostřednictvím webového rozhraní.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. SaSaZu uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).